4-(4-formyl-2-pyrimidinyl)phenyl 2-furoate

4-(4-formyl-2-pyrimidinyl)phenyl 2-furoate