4-[4-(dimethoxymethyl)-2-pyrimidinyl]phenyl benzenecarboxylate

4-[4-(dimethoxymethyl)-2-pyrimidinyl]phenyl benzenecarboxylate