4-[4-(dimethoxymethyl)-2-pyrimidinyl]phenyl acetate

4-[4-(dimethoxymethyl)-2-pyrimidinyl]phenyl acetate