2-{[2-(4-phenylpiperazino)-1,3-thiazol-5-yl]methylene}malononitrile

2-{[2-(4-phenylpiperazino)-1,3-thiazol-5-yl]methylene}malononitrile