7-chloro-N-(2-thienylmethyl)-4-quinazolinamine

7-chloro-N-(2-thienylmethyl)-4-quinazolinamine