4-(4-methoxyphenoxy)benzonitrile

4-(4-methoxyphenoxy)benzonitrile