1-(4-nitrophenyl)-4-phenyl-1H-1,2,3-triazole

1-(4-nitrophenyl)-4-phenyl-1H-1,2,3-triazole