4-{5-[(4-phenylpiperazino)methyl]-1,3-thiazol-2-yl}morpholine

4-{5-[(4-phenylpiperazino)methyl]-1,3-thiazol-2-yl}morpholine