1,3-dimethyl-4-(phenylsulfonyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one

1,3-dimethyl-4-(phenylsulfonyl)-1,3-dihydro-2H-imidazol-2-one