7-(4-chloro-3-nitrophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine

7-(4-chloro-3-nitrophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine