1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-phenylpiperazine

1-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl]-4-phenylpiperazine