1,3-thiazol-5-ylmethyl 2-chlorobenzenecarboxylate

1,3-thiazol-5-ylmethyl 2-chlorobenzenecarboxylate