1,3-thiazol-5-ylmethyl 3-methylbenzenecarboxylate

1,3-thiazol-5-ylmethyl 3-methylbenzenecarboxylate