4-methoxy-2-phenyl-5-(phenylsulfonyl)pyrimidine

4-methoxy-2-phenyl-5-(phenylsulfonyl)pyrimidine