2-(2-methylphenyl)-5-(2-thienyl)-1,3,4-oxadiazole

2-(2-methylphenyl)-5-(2-thienyl)-1,3,4-oxadiazole