2-(dimethylamino)-5-(phenylsulfonyl)-4-pyrimidinol

2-(dimethylamino)-5-(phenylsulfonyl)-4-pyrimidinol