N-ethyl-2-(methylsulfanyl)-6-morpholino-4-pyrimidinamine

N-ethyl-2-(methylsulfanyl)-6-morpholino-4-pyrimidinamine