1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one

1-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-1,5,6,7-tetrahydro-4H-indol-4-one