4-methyl-2-(4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine

4-methyl-2-(4-phenyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine