5-(4-fluorophenyl)-6-(2-morpholinoethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile

5-(4-fluorophenyl)-6-(2-morpholinoethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile