2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-N-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-4-carboxamide

2-[3-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-N-(3-pyridinyl)-1,3-thiazole-4-carboxamide