3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4(3H)-quinazolinone

3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-4(3H)-quinazolinone