3-hydroxy-2-(4-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone

3-hydroxy-2-(4-methylphenyl)-4(3H)-quinazolinone