2-methoxy-4,6-dimethyl-3-(phenylsulfonyl)pyridine

2-methoxy-4,6-dimethyl-3-(phenylsulfonyl)pyridine