ethyl N-{[1-(4-methoxyphenyl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinyl]carbonyl}carbamate

ethyl N-{[1-(4-methoxyphenyl)-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinyl]carbonyl}carbamate