1-methoxy-2-(4-methylphenyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine

1-methoxy-2-(4-methylphenyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridine