2-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-ol

2-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-1-ol