3-[(4-fluorobenzyl)sulfanyl]-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile

3-[(4-fluorobenzyl)sulfanyl]-5-methyl-4-isothiazolecarbonitrile