(4-fluorophenyl)[6-(4-fluorophenyl)-3-pyridinyl]methanone

(4-fluorophenyl)[6-(4-fluorophenyl)-3-pyridinyl]methanone