N-[2-(4-methylpiperazino)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furamide

N-[2-(4-methylpiperazino)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2-furamide