6-(3-chlorophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine

6-(3-chlorophenyl)-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine