6-(3-chlorophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine

6-(3-chlorophenyl)-3-(4-methoxyphenyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine