2-(3-{2-[(4-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol

2-(3-{2-[(4-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1H-pyrazol-1-yl)-1-ethanol