{4-[(4-methoxybenzyl)amino]-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl}methanol

{4-[(4-methoxybenzyl)amino]-1-methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-yl}methanol