methyl 3-[(4-methylbenzoyl)amino]-2-thiophenecarboxylate

methyl 3-[(4-methylbenzoyl)amino]-2-thiophenecarboxylate