4-[5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-yl]morpholine

4-[5-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-1,3-thiazol-2-yl]morpholine