5-[(2,3-dimethylphenoxy)methyl]-3-phenylisoxazole

5-[(2,3-dimethylphenoxy)methyl]-3-phenylisoxazole