2-methyl-N-[(3-phenyl-5-isoxazolyl)methyl]propanamide

2-methyl-N-[(3-phenyl-5-isoxazolyl)methyl]propanamide