methyl 2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate

methyl 2-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-oxazole-5-carboxylate