Benzene, 1,2-bis(chloromethyl)-3,6-dimethoxy-4,5-dimethyl-

Benzene, 1,2-bis(chloromethyl)-3,6-dimethoxy-4,5-dimethyl-