4-(4-methoxyphenyl)-7-methylisoxazolo[3,4-d]pyridazine

4-(4-methoxyphenyl)-7-methylisoxazolo[3,4-d]pyridazine