N-[2-oxo-2-(4-phenylpiperazino)ethyl]benzenecarboxamide

N-[2-oxo-2-(4-phenylpiperazino)ethyl]benzenecarboxamide