3-chloro-2-(3-methylbenzyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine

3-chloro-2-(3-methylbenzyl)-5-(trifluoromethyl)pyridine