5-chloro-1,3-dimethyl-N-{2-[(4-methylbenzyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-pyrazole-4-carboxamide

5-chloro-1,3-dimethyl-N-{2-[(4-methylbenzyl)amino]-2-oxoethyl}-1H-pyrazole-4-carboxamide