methyl 3-nitro-2-[(4-phenylpiperazino)methyl]benzenecarboxylate

methyl 3-nitro-2-[(4-phenylpiperazino)methyl]benzenecarboxylate