methyl 2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate

methyl 2-[4-(methylsulfonyl)phenyl]imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate