(4-methoxyphenyl)[6-(4-methoxyphenyl)-3-pyridinyl]methanone

(4-methoxyphenyl)[6-(4-methoxyphenyl)-3-pyridinyl]methanone