4-[5-(1-naphthyl)-1H-pyrazol-3-yl]piperidine

4-[5-(1-naphthyl)-1H-pyrazol-3-yl]piperidine