[1-(3-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl](2-hydroxyphenyl)methanone

[1-(3-fluorophenyl)-1H-pyrazol-4-yl](2-hydroxyphenyl)methanone