ethyl 2-[4-(4-fluorophenyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetate

ethyl 2-[4-(4-fluorophenyl)-3-methyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-1-yl]acetate